top of page
MepschenGasthuis.jpg
800px-Mepschengasthuis.jpg

Mepschen Gasthuis

In 1479 stichtte Syerd de Mepsche naast haar woonhuis, het Hinckaertshuis, ter ere van de heilige Anna een gasthuis dat aanvankelijk dan ook het Sint Annen Gasthuis genoemd werd. Geleidelijk aan verdween deze naam om plaats te maken voor Mepschen Gasthuis, genoemd naar Syerd. Uit de Fundatiebrief van 1479 echter - die in zijn geheel op de schutbladen van het boekje is afgedrukt en een ware proeve van bekwaamheid vormt voor paleografen; een leesbare versie is overigens als bijlage opgenomen - blijkt dat Syerd’s meisjesnaam Lewe is en de naam van haar man Ter Hansouwe… 

 

Kenmerkend voor het Mepschen Gasthuis is dat het in de loop der tijd verschillende bestuursreglementen heeft gekend en dat een aantal bekende families een voogd leverden, soms generaties achtereen. Het betreft de volgende vijf families: De Mepsche, Coenders van Huizinge, Storm van ’s Gravesande, Feith en Star Numan. Alleen de eerste drie families waren aan elkaar verwant. Men spreekt dan van een erfvoogdij.

 

Het systeem van erfvoogden en voogden stierf in 1980, met het overlijden van mevrouw C.D. Star Numan, letterlijk uit. In 1982 stelde de rechtbank statuten vast waarin bepaald wordt dat het bestuur uit tenminste twee op voordracht van het bestuur door de gemeenteraad te benoemen personen bestaat. Deze bepaling is inmiddels zinloos geworden, daar de gemeente heeft laten weten de oppervoogdij niet langer te zullen uitoefenen. Het bestuur vult zichzelf nu aan; coöptatie dus.

 

De stichting, die zich ten doel stelt het in stand houden van het gasthuis, leidt nu een zelfstandig bestaan. De huisjes worden verhuurd aan alleenstaande vrouwen.

bottom of page