top of page
1. Marssum Popta hofje 2015-10-09-17.jpg
1. Marssum Popta hofje 2015-10-09-18.jpg

Popta Gasthuis

Het Poptaslot, parel onder de Friese States en Stinzen.
 

De historie van het slot gaat terug tot de 15e eeuw, toen de stins door de Heringa’s werd gesticht Aesgna genaamd. De oudste vermeding van Heringastate is van 1511, maar reeds in 1473 komt de naam Heringa hier voor en wordt de state ook wel Aesgheme genoemd.

 

Door vererving komt de state in 1603 in het bezit van Eysinga, dat de oorspronkelijke state heeft uitgebreid tot zijn huidige vorm. Na de dood van de laatste bewoonster van dat geslacht verkopen haar erfgenamen het huis voor 14.0008 gulden aan Henricus Popta, mede advocaet voor de Hove van Frieslandt. Omdat Popta wilde dat het slot na zijn dood nooit meer permanent bewoond werd laat hij een stichting na die de bezittingen van Popta moet beheren, waaronder de state en het vrouwengasthuis dat hij vlak voor zijn dood stichtte. Nog steeds zijn vier voogden verantwoordelijk voor het slot en het gasthuis. De state wordt in 1906 gerestaureerd in 17e eeuwse stijl door J.F.L. Frowijn.

 

Dr. H. Popta Gasthuis
Slotleane 1
9034 HM Marsum

www.poptaslot.nl

 

Locatie Binnen Gasthuis:
Hegedyk 6 t/m 36
9034 XC Marsum

Locatie Buiten Gasthuis:
Hegedyk 2 t/m 4 en Buorren 1 t/m 25

bottom of page