top of page
header.Links_klein_edited.jpg

Links

Landelijke Federatie Het Behouden Huis. De Landelijke Federatie Het Behouden Huis (opgericht in 1974) is een overkoepelende belangenbehartiging vereniging en overlegorgaan waarbij al meer dan 40 jaar actieve Stadsherstelorganisaties en andere organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten. Deze organisaties zetten zich op landelijk, regionaal of lokaal niveau in voor de restauratie, herbestemming en het behoud van monumenten. In 2015 heeft ook het Landelijk Hofjesberaad zich bij deze organisatie aangesloten.

 

Niek Bavelaar. Fotograaf van Leidse Hofjes

 

monumenten.nl. Is mede op initiatief van het Nationaal Restauratiefonds ontwikkeld. Er zijn gegevens te vinden over de nieuwe SIM-regeling (Subsidie Instandhouding Monumenten). Via een Restauratiewijzer wordt informatie verstrekt over de aanpak van een restauratie alsmede over een Restauratiefondshypotheek.

 

restauratiefonds.nl. Hier kan informatie worden verkregen over het financieren van restauraties van cultuurhistorisch waardevolle panden en hun omgeving.

 

monumentenwacht.nl. Hier wordt informatie verstrekt over de werkzaamheden van de Monumentenwacht.

 

openmonumentendag.nl. Hierop staan de activiteiten van de stichting vermeld en wordt informatie gegeven over publicaties.

 

heemschut.nl. De vereniging heeft tot doel de bescherming van cultuurmonumenten in Nederland,
signaleert verwaarlozing of dreigende sloop van monumenten en ontwikkelt initiatieven om die te voorkomen, te stoppen en te herstellen.

 

amsterdam.nl. biedt onder meer de mogelijkheid tot een virtuele wandeling langs de belangrijkste monumenten van Amsterdam, waaronder diverse hofjes die bij het Landelijk Beraad zijn aangesloten (en ook hofjes die nog niet bij het Landelijk Beraad zijn aangesloten, maar uiteraard hartelijk welkom zijn).

 

cultureelerfgoed.nl. Erfgoed Nederland stimuleert cultureel vermogen door integrale benadering, sectoroverstijgend werken en het bevorderen van samenhang in de erfgoedsector. Hier vindt u informatie over de taken en er wordt verwezen naar wetsartikelen, brochures en publicaties.

 

jordaanweb.nl. geeft een overzicht van kunst en cultuur in de Jordaan te Amsterdam. U treft er tevens virtuele wandelingen aan langs hofjes.

 

almshouses.org. The Almshouse Association is een stichting in Groot-Brittannië, waarvan de doelstellingen sterk overeen komen met die van de Nederlandse hofjes: het verschaffen van huisvesting aan oudere mensen met een smalle beurs. Bij de stichting zijn 1.800 zelfstandige instellingen aangesloten met in totaal 30.000 woningen.

bottom of page