Over ons

De stichting Landelijk Hofjesberaad stelt zich ten doel: het behouden en versterken van de (woon)functie van hofjes en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

1. het bieden van mogelijkheden van overleg aan instellingen die hofjes beheren;
2. het bieden van faciliteiten en steun aan hofjes en instellingen die hofjes beheren;
3. het desgewenst op nationaal niveau vertegenwoordigen van hofjes;
4. het bevorderen van het verzamelen en het verspreiden van kennis over hofjes en over het beheer van zodanige instellingen.


PRIVACYVERKLARING
Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Op basis van onderstaande rechtsgronden maken wij gebruik van uw persoonsgegevens:
–   Uw expliciete instemming met het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals vermeld op onze website;
–   Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze doelstelling of die van een derde. Wij maken daarbij steeds aan afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van een overeenkomst die wij eventueel met u hebben, het onderhouden en eventueel uitbouwen van ons deelnemersbestand en het profileren van de Stichting Landelijk Hofjesberaad
–    De uitvoering van een overeenkomst die wij eventueel met u hebben;
–    Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op voor de periode waarin wij uw gegevens gebruiken en/of nodig hebben en voor de duur van onze zakelijke relatie. Als onze zakelijke relatie eindigt, behouden wij uw persoonlijke informatie gedurende de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn.

Informatie, wijziging en bezwaar
U heeft specifieke rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.
U kunt bijvoorbeeld contact opnemen over de volgende onderwerpen:
– Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
–  Op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken;
–  Inzage in uw persoonsgegevens die wij verwerken;
–  Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
–  Aanpassingen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
–  Beperken van uw persoonsgegevens die wij verwerken;
–  Verwijderen van uw persoonsgegevens;
–  Vragen over onze privacy statement.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Verstrekken van gegevens aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij u ons daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven. Aanvullend kan het voorkomen dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te delen, bijvoorbeeld op grond van de wet of een rechterlijk vonnis of indien het noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Externe partijen die voor ons uw persoonsgegevens verwerken doen dit onder onze verantwoordelijk. Wij hebben met hen overeenkomsten opgesteld waarin de voorwaarden zijn vastgelegd.

Verantwoordelijke bij de Stichting
De Stichting is de juridisch verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens waarover zij komt te beschikken.

augustus 2018

Bijschrift foto:
Met begeerte heb ick begeert dit Pachalam met U te eeten eer dat ick lijdt (Lucas 22: 15)
Laatste Avondmaal met de Voetwassing. Schilderij op houten paneel. Anno 1566. Regentenkamer Provenierhuis Edam